Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar för Korpen Valdemarsvik

Antagna 2020-02-18

Kapitel 1      Ändamål

§ 1                 Korpen Valdemarsvik, som allmännyttig ideell förening,
                      utvecklar, organiserar och sprider idrott, hälsoinriktad
                      motionsidrott och rekreation i Valdemarsviks kommun.
                      Korpen organiserar såväl individer som grupper.

§ 2                 Korpen ska aktivt verka för en idrott fri från droger och
                      doping.

Kapitel 2      Verksamhetsidé och värdegrund

§ 1                 Korpens verksamhetsidé är: Korpen gör det enkelt för
                      människor att motionera och ha kul tillsammans.

§ 2                 Korpens värdegrund är: glädje, gemenskap och alla är
                      välkomna.

Kapitel 3      Beslutande organisation

§ 1                 Korpföreningens beslutande organ är årsmötet, extra
                      årsmöte och styrelsen.

Kapitel 4      Tillhörighet

§ 1                 Korpföreningen är medlem i Korpen Svenska
                      Motionsidrottsförbundet och
därigenom ansluten till
                      Riksidrottsförbundet. Föreningen tillhör
                        
specialdistriktsförbundet inom det geografiska område
                      där den är verksam.

                      Korpföreningen är skyldig att följa ovan nämnda
                      medlemsorganisationers stadgar, tävlingsregler och
                      beslut samt att ställa korpföreningens handlingar till
                      förfogande för dessa.

Kapitel 5      Korpföreningens medlemmar

§ 1                 Korpföreningen består av de fysiska personer som har
                      upptagits som medlemmar i korpföreningen.

§ 2                 Medlemskap beviljas av styrelsen. Ansökan om
                      medlemskap får avslås av styrelsen endast om det kan
                      antas att vederbörande kommer att motarbeta
                      korpföreningens ändamål eller intressen.

§ 3                 För att delta i Korpens aktiviteter krävs ett personligt
                      medlemskap. Detta berör dock ej öppna arrangemang.

§ 4                 Medlem som ej har giltigt medlemskap anses ha begärt
                      sitt utträde ur föreningen.

§ 5                 Medlem kan uteslutas ur korpföreningen om denne har
                      försummat att betala korpföreningens beslutade avgifter,
                      motarbetat korpföreningens verksamhet eller ändamål
                      eller på annat sätt uppenbarligen skadat korpföreningens
                      intressen. Beslut om uteslutning ska fattas av
                      korpföreningens styrelse. Innan slutligt beslut fattas ska
                      medlemmen inom minst 15 dagar ges tillfälle att yttra
                      sig. I beslutet om uteslutning ska skälen redovisas samt
                      anges vad som gäller för överklagande. Beslutet ska
                      tillställas den berörde inom tre dagar och får överklagas
                      inom tre veckor.

§ 6                 Medlem har rätt:

                      - att delta i korpföreningens idrottsliga verksamhet.
                      -
att delta i beslut om korpföreningens verksamhet.
                      -
att få information om korpföreningens angelägenheter.
                      -
att mot en eventuellt förekommande aktivitetsavgift
                        delta i annan korpförenings verksamhet utan att betala
                        en ny medlemsavgift.

                      Medlem har skyldighet:

                      - att följa stadgar och beslut.
                      - att er
lägga medlemsavgift.
                      -
att godkänna att korpföreningen registrerar, behandlar
                        och publicerar
medlemmens personuppgifter i  
                        enlighet med personuppgiftslagen och på det sätt som
                        föreningen beslutar om i sin verksamhet.

Kapitel 6      Medlemsavgift

§ 1                 Medlemsavgiftens storlek beslutas på årsmötet.

Kapitel 7      Medlem i annan korpförening

§ 1                 Föreningen ska erbjuda medlemmar i en annan
                      korpförening att mot en eventuell aktivitetsavgift delta i
                      föreningens verksamhet utan att betala en ny
                      medlemsavgift.

Kapitel 8      Sammansättning av styrelse med mera

§ 1                 Korpföreningen ska verka för att styrelse, valberedning,
                      kommittéer och andra organ får en allsidig och
                      representativ sammansättning.

§ 2                 Korpföreningen ska verka för människors lika värde och
                     
motverka alla former av diskriminering.

§ 3                 Endast den som är medlem i korpföreningen är valbar till
                      förtroendeuppdrag. Anställd inom korpföreningen får
                      inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller
                      till revisor i korpföreningen.

Kapitel 9      Firmateckning

§ 1                 Korpföreningens firma tecknas av den eller de personer
                      som styrelsen beslutar i konstituerande möte.

Kapitel 10    Verksamhets- och räkenskapsår

§ 1                 Korpföreningens verksamhets- och räkenskapsår är
                      1 januari till 31 december.

Kapitel 11    Stadgar

§ 1                 Korpförening ska anta stadgar som är förenliga med
                      Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets normalstadgar
                      för korpföreningar.

§ 2                 Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa
                      stadgar eller uppkommer en situation, som inte är
                      förutsedd i stadgarna, ska frågan tas upp på nästa
                      årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av
                      styrelsen.

§ 3                 För ändring av stadgarna krävs beslut av årsmöte med
                      minst två tredjedelar av antalet avgivna röster.  Ändring
                      eller tillägg ska godkännas av Korpen Svenska 
                     
Motionsidrottsförbundet.

Kapitel 12    Upplösning av korpföreningen

§ 1                 För upplösning av korpföreningen krävs beslut av
                      årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna
                      röster.

§ 2                 I beslut om upplösning av korpföreningen ska anges dels
                      att
korpföreningens tillgångar ska användas till bestämt
                      korpfrämjande ändamål, dels var den upplösta
                      föreningens handlingar med mera ska arkiveras.

§ 3                 Beslutet, styrelsens protokoll och årsmötesprotokoll i
                      ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och
                      resultaträkningar ska utan dröjsmål skickas till Korpen
                      Svenska Motionsidrottsförbundet.

Kapitel 13    Årsmötet

§ 1                 Årsmötet, som är korpföreningens högsta beslutande
                      organ, hålls före
utgången av mars månad, på tid och
                      plats som styrelsen fastställer.

                      Medlemmarna ska kallas till årsmötet senast 30 dagar
                      före mötet. Har förslag väckts om stadgeändring,
                      nedläggning, sammanslagning av föreningen med annan
                      förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för
                      korpföreningen eller dess medlemmar ska detta anges i
                      kallelsen.

                      Föredragningslista, verksamhets- och
                      förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser,
                      verksamhetsplan med budget, styrelsens förslag och
                      inkomna motioner/förslag med styrelsens yttranden ska
                      finnas tillgängliga för medlemmarna senast sju dagar
                      före årsmötet.

§ 2                 Såväl medlem som styrelsen får lämna förslag att
                      behandlas av årsmötet. Förslag från medlem ska vara
                      styrelsen tillhanda senast 15 dagar före årsmötet.
                      Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över
                      förslaget.

§ 3                 Medlem som har betalat medlemsavgiften har rösträtt på
                      mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom
                      ombud med fullmakt.

§ 4                 Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade
                      medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 5                 Alla frågor avgörs genom enkel majoritet och öppen
                      omröstning. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation)
                      eller, om så begärs, efter omröstning (votering).
                      Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär
                      det ska personval ske slutet.

                      Vid omröstning, som inte avser val, ska vid lika röstetal
                      gälla det förslag som biträds av ordföranden om denna är
                      röstberättigad. Om ordföranden inte är röstberättigad
                      avgör lotten. Vid personval ska i händelse av lika röstetal
                      alltid lotten avgöra.

§ 6                 Vid årsmötet ska alltid följande ärenden behandlas:

     • fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
     • verksamhetsberättelse och den ekonomiska berättelsen.
     • revisorernas berättelse.
     • fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
     • val av ordförande, kassör och 5 styrelseledamöter på 2 år men växelvis vartannat år, varvid ordförande och kassör väljs vid olika tillfällen.
     • val av 2 revisorer på 2 år men växelvis vartannat år samt 1 revisorssuppleant på 1 år.
     • val av 2 ledamöter i valberedningen på 1 år. 1 av ledamöterna utses till sammankallande.
     • inkomna motioner.
     • fastställande av verksamhetsplan och budget.
     • fastställande av medlemsavgift.

                      I beslut om ansvarsfrihet får styrelsens ledamöter inte
                      delta. Beslut får bara fattas i fråga som finns med i den
                      utsända dagordningen.

§ 7                 Styrelsen kan kalla till extra årsmöte.

                      Extra årsmöte ska genomföras när minst en tiondel av
                      föreningens
röstberättigade medlemmar eller en revisor
                      begär det. Sådan framställning ska vara skriftlig och
                      innehålla skälen för begäran. Vid extra årsmöte får
                      endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

                      Underlåter styrelsen att inom 15 dagar utfärda
                      föreskriven kallelse får den som gjort framställningen
                      utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Kapitel 14    Valberedningen

§ 1                 Valberedningen består av 2 ledamöter och bör ha en
                      sådan sammansättning att jämn fördelning mellan
                      kvinnor och män uppnås samt ha representation av olika
                      åldersgrupper.

§ 2                 Valberedningen sammanträder när sammankallande så
                      bestämmer.

§ 3                 Valberedningen ska senast trettio dagar före årsmötet
                      tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötet om de
                      vill kandidera för nästa mandatperiod.

§ 4                 Senast sju dagar före årsmötet ska valberedningen
                      meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

§ 5                 Valberedningens ledamöter avger tysthetslöfte.

Kapitel 15    Revisorer

§ 1                 Revisionen består av 2 ordinarie ledamöter samt
                      1 suppleant.

§ 2                 Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av
                      korpföreningens räkenskaper, årsmötes- och
                      styrelseprotokoll samt övriga handlingar.

§ 3                 Revisorerna ska ha tillgång till korpföreningens
                      handlingar och bokslut senast trettio dagar före årsmötet.

§ 4                 Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och
                      räkenskaper för det senaste verksamhets- och
                      räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna
                      revisionsberättelse senast 15 dagar före årsmötet.

Kapitel 16    Styrelsen

§ 1                 Styrelsen består av ordförande, kassör och 5 övriga
                      ledamöter. Befattningar och uppdrag inom styrelsen
                      beslutas på konstituerande möte och löpande
                      styrelsemöten. Styrelsen bör ha en sådan
                      sammansättning att jämn fördelning mellan kvinnor och
                      män uppnås samt ha representation av olika      
                      åldersgrupper. Styrelsen får utse enskild person till
                      adjungerad ledamot av styrelsen.  Sådan ledamot har
                      yttrande- och förslagsrätt och får utses till befattning
                      inom styrelsen men har inte rösträtt.

§ 2                 Mellan årsmötena är styrelsen korpföreningens
                      beslutande organ och ansvarar för föreningens
                      angelägenheter.

§ 3                 Styrelsen ska, inom ramen för Riksidrottsförbundets,
                      Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets och dessa
                      stadgar, svara för korpföreningens
verksamhet enligt
                      fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas
                      intressen.

§ 4                 Det åligger styrelsen särskilt att:

     • tillse att gällande lagar och bindande regler iakttas i korpföreningen.
     • verkställa av årsmötet fattade beslut samt i övrigt leda arbetet inom korpföreningen.
     • ansvara för och förvalta korpföreningens ekonomiska medel.

§ 5                 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller
                      då minst halva antalet ledamöter begär det.

                      Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats
                      och då minst hälften av styrelsens ledamöter är ense om
                      beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
                      Röstning får inte ske genom ombud med fullmakt.

                      I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska
                      avgöras genom skriftlig omröstning eller vid
                      telefonsammanträde.

                      Vid sammanträde ska protokoll föras och justeras.

§ 6                 Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda
                      ärenden till annat organ, enskild medlem eller anställd.
                      Beslut om överlåtande av beslutanderätt ska alltid
                      protokollföras.

                      Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt
                      föregående stycke ska fortlöpande rapportera till
                      styrelsen.

Kapitel 17    Sektioner

§ 1                 Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av
                      korpföreningens årsmöte eller extra årsmöte, som
                      sammankallats för prövning av sådan fråga. Årsmötet får
                      överlåta sådant beslut till föreningsstyrelsen.

§ 2                 Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse
                      bestående av ordföranden och det antal övriga ledamöter
                      som korpföreningens årsmöte beslutar. Sektionsstyrelse
                      väljs årligen bland röstberättigade medlemmar av
                      korpföreningens årsmöte eller vid möte med de
                      föreningsmedlemmar som
bedriver den verksamhet
                      vilken handhas av sektionen. Sektionsmötets val av
                      sektionsstyrelse ska underställas korpföreningens
                      styrelse för godkännande.

                      Korpföreningens styrelse får utse en av sina ledamöter
                      att ingå i
sektionsstyrelse.

                      Korpföreningens styrelse har rätt att entlediga ledamot av
                      sektionsstyrelse.

§ 3                 Korpföreningens styrelse fastställer de ekonomiska
                      ramar samt övriga befogenheter och skyldigheter som
                      sektionsstyrelse har.

Kapitel 18    Tvist

§ 1                 Om en tvist uppstår där parterna är enskild medlem eller
                        
medlemsorganisation får frågan inte väckas vid allmän
                      domstol. En sådan tvist ska avgöras enligt ett av
                      Riksidrottsstyrelsen (RS) fastställt reglemente för
                      idrottens skiljenämnd. RS ska utse ordförande och/eller
                     
ledamöter i skiljenämnden.

Uppdaterad: 22 FEB 2020 16:25 Skribent: Göran Segergren
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Korpförening Valdemarsvik - Korpen
Axvägen 7D, lgh 1203
61530 Valdemarsvik

Besöksadress:
Banvallsstugan
61530 Valdemarsvik

Kontakt:
Tel: 0768127758
E-post: This is a mailto link

Se all info